Toewerken naar een cliëntgerichte personeelsmix!

Gerdine Boers

Oprichter

Zorg is mensenwerk

Het kwaliteitskader beschrijft wat goede en doelmatige verpleeghuiszorg inhoudt en hoe de zorg in verpleeghuizen verbeterd kan worden. De personeelsmix vormt hierin een belangrijk aandachtsgebied.

Niet zo gek, want goede zorg komt tot stand in de relatie tussen cliënt en professional. Daar wordt de zorg gemaakt en komt de kwaliteit van zorg tot uiting. De professional maakt het verschil met zijn of haar kennis, deskundigheid, ervaring en bejegening.

Daarbij is het belangrijk dat er voldoende bevoegd en bekwaam personeel ingezet kan worden. Personeelsmix draait niet alleen om voldoende mensen, maar ook om de juiste mensen met de juiste expertise, die past bij de vragen van een bewoner en groep op dat moment.

Ieder mens is uniek

Om toe te kunnen werken naar een cliëntgerichte personeelsmix is het belangrijk om te weten wat de wensen en de behoeften van iedere bewoner zijn. Deze kunnen sterk verschillen. Er is een grote variatie in bewoners, hun zorgvragen en woonvormen. Iedere setting vraagt daarom een passende personeelsmix met de juiste expertise.

Met persoonsgerichte zorg als uitgangspunt vraagt dit om maatwerk, want wensen en behoeften kunnen in de loop van de tijd weer wijzigen.

Nieuwsgierig naar nieuwe mogelijkheden? Dido Meet genereert inzichten vanuit de zorgpraktijk en faciliteert hiermee de dialoog en onderlinge samenwerking. Spreek allemaal dezelfde taal, en ervaar de kracht & het plezier van betrokkenheid.

Kwaliteitsnormen

Om verpleeghuizen en woonzorgcentra richting te geven bij het ontwikkelen van een cliëntgerichte personeelsmix is een set van normen vastgesteld. Niet één norm, maar een set van normen, die toegepast kunnen worden op de zorgbehoefte op dit moment, passend binnen de context van een locatie en team. Deze normen vormen tevens een kader om te toetsen of de extra gelden vanuit de overheid ook daadwerkelijk ingezet worden, waarvoor deze bedoeld zijn: voldoende en juiste inzet van medewerkers.

Er zijn drie thema’s geformuleerd gekoppeld aan de kwaliteitsnormen:

  1. Aandacht, aanwezigheid en toezicht
  2. Specifieke kennis en vaardigheden
  3. Reflectie, leren en ontwikkelen

 

Onderbouwing vanuit de praktijk

Maar hoe laat je nu zien waar je staat ten op opzichte van deze normen? En wat er (nog) voor nodig is in de dagelijkse zorgpraktijk om de vragen van onze bewoners te kunnen beantwoorden?

Dido Meet ondersteunt locaties en teams bij deze vragen. Door teams te helpen bij het inrichten van persoonsgerichte zorg en het organiseren van het eigen werk rondom de cliënt. Maar ook te kijken naar de balans met de visie en beschikbare middelen vanuit de locatie.

Zo kunnen teams en locaties checken of dat ze op het goede spoor zitten. En waar nog acties benodigd zijn. Dit geeft handvatten om te sturen en om samen toe te werken naar een cliëntgerichte personeelsmix.

Eventuele Tags: cliëntgerichte personeelssamenstelling, Ouderenzorg